O projekcie

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU

W PROJEKCIE

"Uczę informatyki z pasją"

 

Weź udział w bezpłatnych studiach podyplomowych

dla nauczycieli i nauczycielek!

 

 

 

Projekt "Uczę informatyki z pasją" jest realizowany przez Wyższą Szkołę Technologii Informatycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX "Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach", Działanie 9.4. "Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty". Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Projekt „Uczę informatyki z pasją" zakłada realizację bezpłatnych studiów podyplomowych dla czynnych zawodowo nauczycieli/nauczycielek szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, posiadających przygotowanie pedagogiczne, zatrudnionych i zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego.

 

Głównym celem projektu jest podwyższenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych 60 czynnych zawodowo nauczycieli i nauczycielek z województwa mazowieckiego jak również zachęcenie nauczycieli do wykorzystywania nowoczesnych technologii w dydaktyce , przy jednoczesnym wyposażeniu ich w umiejętność przekazywania wiedzy w ciekawy i innowacyjny sposób.

 

Proponujemy Państwu udział w trzy-semestralnych bezpłatnych studiach podyplomowych z zakresu informatyki i technologii informacyjnych przy jednoczesnym rozwijaniu kompetencji z języka angielskiego, technik informatycznych oraz umiejętności z zakresu prowadzenia e-learningu i wykorzystywania ICT w procesie nauczania. W ramach programu studiów planowana jest realizacja  następujących modułów:

 

a) Podstawy technicznego przetwarzania informacji,

b) Budowa, analiza oraz przetwarzanie algorytmów,

c) Dydaktyka Informatyki i  Dydaktyka Technologii Informacyjnej,

d) Systemy operacyjne (Windows, Linux) i sieci w szkoleniu pracowni Internetowej,

f) Narzędzia i języki programowania (C++, Java),

g) Grafika komputerowa: Corel, Flash, GIMP, 3D MAX,

h) Lektorat j. angielskiego,

i) Edukacja informatyczna osób niedosłyszących/niesłyszących,

j) Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów, szczególnie niepełnosprawnych, w tym niesłyszących i niedosłyszących zakresie posługiwania się technologiami ICT,

k) Wykorzystanie ICT na lekcjach różnych przedmiotów: fizyka, chemia, biologia, języki obce,

l) Kształcenie na odległość, platforma Moodle,

ł) Praca z uczniem zdolnym, przygotowanie do olimpiad informatycznych.

 

Program studiów spełnia kryteria zawarte w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU z dnia 7 września 2004 r. w sprawie standardów kształcenia nauczycieli (Dz. U. z dnia 7 września 2004 r.).

 

Aby podnieść efektywność nauczania studia będą prowadzone z wykorzystaniem innowacyjnych metod: gier edukacyjnych, samodzielnych projektów z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi dydaktycznych: tablic interaktywnych, systemu bezprzewodowej komunikacji Elector, projektów multimedialnych, nowoczesnych programów  multimedialnych, gir edukacyjnych, treningów  w salach komputerowych  i w Pracowni Surdoinformatyki (pracowni wyposażonej w specjalistyczny sprzęt służący edukacji osób niesłyszących).

W ramach strony internetowej powstanie także ćwiczeniowa platforma edukacyjna, na której uczestnicy projektu będą mogli praktykować zdobytą wiedzę, wykonywać część zadań oraz tworzyć własne projekty.

 

Absolwenci studiów otrzymają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych oraz dodatkowo certyfikat ECDL (Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych)

 

 

Projekt będzie realizowany w okresie 01.08.2011 - 30.04.2013.

Nabór zgłoszeń do udziału w projekcie prowadzony będzie w okresie 5.09.2011r. - 26.09.2011 r.